כשעתידך מונח על הכף,

התנהלותך בשלבי החקירה והמעצר
תחרוץ את גורלך

קבל עזרה משפטית עכשיו

לייעוץ מיידי התקשרו עכשיו או שלחו וואטסאפ:
נייד: 052-504-4000 | משרד: 02-5409904
מענה טלפוני ניתן 24 שעות ביממה.

רועי יוסף אטיאס עורך דין פלילי בעל ניסיון רב בתחום הפלילי, מייצג לקוחות החל מהסתבכות ראשונה ועד לקוחות מצמרת הפשע הישראלי.
עצרו אותך או מאשימים אותך? הוזמנת לחקירה? צור קשר עכשיו (24 שעות ביממה).

תקיפה בנסיבות מחמירות

פגיעה בגופו של אחר היא עבירה חמורה והיא ברת ענישה, בהתאם לחקיקה הישראלית. החוק הישראלי מסווג את סוג הפגיעה ואת נסיבותיה וזאת במטרה להתאים את העונש הראוי. אדם אשר לדוגמא ירק על אדם אחר או שפך עליו מים, אכן תקף אותו, אך הדבר אינו זהה לאדם שדקר אחר. כך החקיקה מסווגת את המקרים לקבוצת משפחות, במטרה להביא לאחידות ענישה והתאמה לנסיבות.

במאמר זה נסקור: מהו החוק הישראלי העוסק בענישה על ביצוע עבירות פליליות ובפרט עבירות תקיפה בנסיבות מחמירות ועל העונש בגינן. לפני שנתחיל, נבקש להעיר כי מאמר זה מובא לידיעתכם/ן, קוראים/ות יקרים/ות, ואין לראותו כתחליף לייעוץ על ידי עורך דין העוסק בפלילים.

חוק העונשין:

חוק העונשין, התשל"ז–1977 (להלן: "חוק העונשין"), הוא הקודקס הפלילי הישראלי, אשר מעגן בתוכו את עקרונות המשפט הפלילי הישראלי ומספר רב של עבירות פליליות (אם כי קיימות עבירות פליליות נוספות בחוקים אחרים, למרות שאין ספק כי חוק העונשין מכיל מגוון רב של עבירות משמעותיות). תחילה, החוק מפרט באילו מקרים ועל אילו אנשים יהיה ניתן להחיל חוק זה. לאחר מכן החוק מתאר מספר עקרונות הנוגעים לעבירות פליליות (כגון סייגים לאחריות פלילית). החלק השלישי בחוק העונשין עוסק בעבירות המסווגות לפי נושאים.

עבירות תקיפה:

עבירות התקיפה העיקריות מפורטות בחוק העונשין בפרק י' בסימן ט'. בסעיף 378 לחוק העונשין, מתואר מהי תקיפה, כדלקמן: "המכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית – הרי זו תקיפה; ולעניין זה, הפעלת כוח – לרבות הפעלת חום, אור, חשמל, גז, ריח או כל דבר או חומר אחר, אם הפעילו אותם במידה שיש בה כדי לגרום נזק או אי נוחות." זאת אומרת שלא צריך לגעת פיזית באדם, אלא מספיקה פעולה שתגרום להפרעה ו/או נגיעה במטרה לגרום לאדם נזק או אי נוחות, וזאת כאמור בסעיף הנ"ל.

בסעיפים 382–379 לחוק העונשין, מפורטים סעיפי תקיפה, בהתאם לנסיבות שונות, ביניהם תקיפה בנסיבות מחמירות, שהיא העבירה הקשה ביותר בעבירות התקיפה, כדלקמן:

דין תקיפה סתם – בהתאם לאמור בסעיף 379 לחוק העונשין: "התוקף שלא כדין את חברו, דינו – מאסר שנתיים, והוא אם לא נקבע בחוק זה עונש אחר לעבירה זו מחמת נסיבותיה".

תקיפה הגורמת חבלה ממשית – בהתאם לאמור בסעיף 380 לחוק העונשין: "התוקף חברו וגורם לו בכך חבלה של ממש, דינו – מאסר שלוש שנים."

תקיפות שונות – בהתאם לאמור בסעיף 381 לחוק העונשין: "העושה אחת מאלה, דינו – מאסר שלוש שנים: (1) תוקף חברו כדי לבצע פשע; (2) תוקף חברו כדי לגנוב דבר; (3) תוקף חברו כדי להתנגד למעצר או ללכידה כדין, שלו עצמו או של זולתו, בשל כל עבירה, או למנוע לכידה או מעצר כאמור; (ג) העובר עבירה לפי סעיף קטן (א) כאשר התקיפה הייתה בצוותא של יותר משני אנשים, דינו – מאסר חמש שנים."

תקיפה בנסיבות מחמירות – בהתאם לאמור בסעיף 382 לחוק העונשין: "(א) נעברה עבירה לפי סעיפים 379 או 380 כשהיו נוכחים שניים או יותר שחברו יחד לביצוע המעשה בידי אחד או אחדים מהם, דינו של כל אחד מהם – כפל העונש הקבוע לעבירה. (ב) העובר עבירה לפי סעיף 379 כלפי בן משפחתו, דינו – כפל העונש הקבוע לעבירה; לעניין סעיף זה, "בן משפחתו" – לרבות מי שהיה בן משפחתו בעבר, והוא אחד מאלה: (1) בן זוגו, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו; (2) קטין או חסר ישע, שעליו עובר העבירה אחראי, כהגדרת "אחראי על קטין או חסר ישע" בסעיף 368א. (ג) העובר עבירה לפי סעיף 380 כלפי בן זוגו, כמשמעותו בסעיף קטן (ב), דינו – כפל העונש הקבוע לעבירה."

לסיכום:

ניתן ללמוד כי בהתאם לנסיבות התקיפה וחומרתן, כך תקבע חומרת העונש. כאשר מדובר בעבירת תקיפה בנסיבות מחמירות, ניתן לראות כי כאשר יש קשר בין התוקף לקורבן, הדבר יגרום להחמרת הנסיבות. כל אלה יובילו לענישה משמעותית, עד כדי כפל הענישה. אי לכל אלה, יש להיוועץ בעורך דין פלילי, בעת חשד לביצוע עבירת תקיפה, וזאת על מנת שיוכל לסייע בסיווג העבירה, כדי למנוע ענישה מחמירה.

לייעוץ מיידי התקשרו עכשיו או שלחו וואטסאפ:
נייד: 052-504-4000 | משרד: 02-5409904
מענה טלפוני ניתן 24 שעות ביממה.

רועי יוסף אטיאס עורך דין פלילי בעל ניסיון רב בתחום הפלילי, מייצג לקוחות החל מהסתבכות ראשונה ועד לקוחות מצמרת הפשע הישראלי.
עצרו אותך או מאשימים אותך? הוזמנת לחקירה? צור קשר עכשיו (24 שעות ביממה).